SMS service

Tilmeld dig vores sms service:Historie

I forbindelse "40 års generalforsamling/sommerfest jubilæet" udgav grundejerforeningen et lille jubilæum skrift som efterfølgende er gengivet i uddrag.

Historien er nedskrevet og fortalt af Georg Skøtt, Mindegaardens tidligere ejer.

Min far og mor blev gift i 1921 og bosatte sig i Hejlsminde i huset Toldbakken 23. Herfra startede min far med at køre privat rutebil Hejlsminde-Kolding. Han købte en Ford undervogn og fik karosseri bygget på.

I 1923 kom der en ny lov, som krævede koncession for denne kørsel. Den søgte min far, men fik afslag, da man mente, han tog passagerer fra Sydbanen. Kolding Sydbane var anlagt i 1912-1914 og blev nedlagt i 1948.

Han startede så vognmandsforretning, og havde en overgang 3 lastvogne, som kunne laste 2-3 ton.

I 1928 var der generationsskifte på gården "Bygebjerg", som er beliggende på venstre side 1 km. før Hejls. Den mark, hvor Mindegaardens sommerhuse nu ligger på tilhørte "Bygebjerg". Da marken lå lidt langt fra gården, og man skulle bruge penge i forbindelse med generationsskiftet, ville man sælge den.

Min far var uddannet landmand, og det var hans ønske at få eget landbrug, så han købte de 32 tdr. land, som marken bestod af, og de byggede Mindegaarden.

Allerede da mine forældre boede på Toldbakken havde de startet lidt hønseri. Det udvidede de da de flyttede op på Mindegaarden. Samtidig blev der udruget kyllinger til salg. Et år blev der udruget 45000 kyllinger – mange på det tidspunkt.

Da landbrugskrisen satte ind først i 1930erne havde de et ret stort hønseri, en overgang med 2 karle og en hønserist. Jeg kan huske at, når vi i æglægningstiden nåede 1000 æg om dagen, så gav min far en biograftur til alle på gården.

Hønseriet var en god forretning og hjalp mine forældre gennem landbrugskrisen.

En af min fars soldaterkammerater, var den første som lejede en sommerhusgrund og byggede på den. Den ligger i første række helt ned mod Teglgården. "Poppelhuset" hed det i mange år. Nu "Beverly Hejls" Strandvejen nr. 1 bygget i 1931 eller 1932.

Det næste hus var i den modsatte ende af marken, i første række, i dag Strandvejen 51.

Hus nr. 3, Strandvejen 49, og hus nr. 4 , Strandvejen 47 blev herefter bygget. Disse 4 huse blev bygget i første halvdel af 1930erne.

Så skete der ikke ret meget i nogle år, men midt i 1940erne kom murermester Klinge fra Kolding og byggede nogle huse, og flere kom til.

Efter Sydbanen blev nedlagt i 1948 blev enkelte banevogne opstillet og indrettet som sommerhuse, men de fleste er blevet ombygget, så man i dag ikke kan se, det er banevogne.

I løbet af det næste årti blev hele første og anden række fra skellet i nord mod Teglgården op til Mindevej, altså strandvejen 28, bebygget. Den øvrige mark var almindelig landbrugsmark i drift.

I 1960 blev jeg gift med naboens datter og vi overtog Mindegaarden. Da vi overtog gården var der de nævnte udlejede sommerhuse, 15 malkekøer + ungkreaturer, 25 grisesøer og ca. 75 høns. På marken havde vi roer, korn, græs og hvad der ellers hørte til en almindelig gård. Dette regnede vi med at skulle leve af til vore dages ende.

Toldbakken 22, var oprindelig et lille savskæreri. Da ejeren Anders Hansen og hans hustru blev ældre levede de af de ca. 2 tdr. land, som hørte til ejendommen. Da den sidst levende døde, købte jeg ejendommen (området ved Fjordvej og Ved Kysten) af boet. På det tidspunkt var de syv grunde "Ved Kysten" lejet ud og bebygget. Disse huses særlige historie er beskrevet i et lille hæfte.

Transportmidlerne var ikke så effektive dengang. I 1930 var det Sydbanen, man kom til Hejlsminde med. Efter 1948 var det rutebil og i dag er næsten alle selvtransportable.

Dengang folk kom med tog og rutebil, stod der en trillebør på Mindegaarden, som man kunne låne til transport af rejsegods. Mindevej var almindelig markvej, kun farbar i sommermånederne, ellers opkørt af landbrugskørsel og drift af kreaturer. Vi havde køer til midt i 1960erne og solgte da mælk ved stalddøren. Tidlige kartofler havde vi til ca. 1980. Vi havde forhandling af flaskegas i en del år og udhusene blev lavet om til sommerlejligheder i 1968. Stuehuset blev renoveret i 1971. En årrække havde vi 5 sommerlejligheder til udlejning.

Først i 1960erne var der stor efterspørgsel efter grunde til sommerhuse. På dette tidspunkt forlangtes der ikke udstykning af grunde på lejemål. Vi satte bare 4 pæle i jorden og vær-så-god, det er din grund. På denne måde blev den sydlige skråning og området Mindevej-Nyvej og Fjordvej i tidsrummet 1961-1964 udlejet.

Hejls kommune havde kloakeret Toldbakken med udløb ved Toldbakken 12. Dette udløb fik vi lov til at slutte til, så vi kloakerede hele den sydlige skråning. Rørene blev gravet ned ved håndkraft. Der blev lagt 10 cm cementrør. Der var septiktank ved hvert hus, så det var kun vand der kom, de grovere dele blev holdt tilbage.

Da min far købte jorden i 1928 blev sælgeren og han enige om at dele strandarealet. Sælgeren beholdt halvdelen fra "Ved Kysten" til ud for Strandvejen 25, og min far herfra til Teglgårdens skel. I min drengetid var skrænten, som hørte til Mindegaarden helt bar, uden nogen form for bevoksning. Der skred lidt af skrænten hvert år og havet gnavede lidt bort hvert år. For at modvirke det besluttede jeg mig for at bygge de første høfder.

I 1962 købte jeg en form til støbning af brøndrør og støbte ca. 400 rør, som blev sat fra skrænten og ud. Høfderne er senere blevet udbygget med indkøbte rør og sten (senere yderligere kystsikring). Stranden er blevet højere og 10-15 m bredere, og skrænten er i dag groet til og skrider knap så meget. Samme år købte jeg anden halvdel af stranden, så den også kunne udbygges med høfder.

I 1964 blev Teglgården, samt dele af Elkjærgård og Trappendal opkøbt af et konsortie med henblik på udstykning til sommerhuse. Samme år kom der nu landsbyggelov, som krævede en byplanvedtægt for et

område, før det måtte bebygges. Da grundene nu skulle udstykkes havde vi problemer med de grunde, som var udlejet uden udstykning og ikke bebygget. Det lykkedes dog at få en ordning med de forskellige.

Indtil da havde de fleste ønsket en lille grund (300 m2). Husene var efter nutidsforhold små og primitive, og blev kun brugt nogle få uger om året, normalt i børnenes sommerferie.

Vi fik udarbejdet en byplanvedtægt for Mindegaarden og grundene blev udstykket. Der skulle udlægges mindst 700 m2 pr. grund. De små grunde, som var bebygget, fik vi lov til at udstykke uanset grundstørrelse, når der ikke var mulighed for tillægsjord. Landinspektøren udstykkede for os, efterhånden som efterspørgslen var der, men allerede omkring 1970 var hele gården udstykket.

I 1968 kloakerede vi. Hedeselskabet udarbejdede en kloakplan for os, og førte tilsyn med arbejdet. Arbejdet tog ca. ¾ år. Der blev hyret en gravemaskine og et par mand. Jeg kørte selv materiale til og meget andet. Vi byggede rensningsanlæg (mekanisk anlæg) hvor der nu er legeplads. Spillevand fra Teglgården blev også renset her. Senere blev anlægget nedlagt, og spildevand føres nu til kommunens biologiske anlæg ved Elkjærgård.

Da de første huse blev bygget måtte de selv sørge for vandforsyning. Man gravede selv sin brønd. Da Hejlsminde vandværk blev byget sidst i 40erne, fik man vand fra vandværket gennem rør, som ikke lå i frostfri dybde og derfor kun kunne bruges om sommeren. I 1968 blev der lagt nye rør ned i frostfri dybde overalt.

Indtil kommunesammenlægningen i 1970 kørte jeg renovationskørsel (sække) i området, også Teglgården, samt førte tilsyn med rensningsanlægget. Fra 1976, hvor Hejlsmindes helårsbeboelse blev kloakeret, og til vores rensningsanlæg blev nedlagt sidst i 1980erne, modtog vi også spildevand herfra.

Sommerhusene har gennem årene skiftet karakter. De første, som blev bygget, var af meget dårlig materiale, og blev som før nævnt kun benyttet nogle få uger om året. I 1960erne blev kvaliteten noget bedre, men var stadig kun beregnet til sommerbrug. Det vi ser i dag, hvor mange af 1960er husene bliver fjernet og nye sat i stedet er højisolerede huse, som kan bruges hele året.

Vejene var, som nævnt i starten, almindelige markveje (jordveje) og blev senere grusveje, hvoraf mange i dag er asfalteret.

Generalforsamlingen blev i starten holdt på Hejlsminde badehotel. I 1963 kom man så og spurgte os, om der måtte holdes generalforsamling i vores have og samtidig være lidt fællesspisning til medbragt mad. Det sagde vi selvfølgelig ja til og det var sådan et par år, hvor vi var heldige med vejret. Derefter blev det holdt i maskinhuset.

I 1968 byggede vi stalden om og i tiden efter frem til 2004 blev generalforsamling og efterfølgende fest holdt der.

Mindegaarden er nu solgt til vores datter og svigersøn, som bruger stalden til andet formål.